HD DRUŠTVO JESENICE
LEDARSKA ULICA 4
4270 JESENICE                                                                                                                                                                Datum : 10.4.2018

 
Zadeva : VABILO NA REDNI OBČNI ZBOR HOKEJSKO DRSALNEGA DRUŠTVA JESENICE

 
V skladu s pravili HDD Jesenice, sklicujem in vabim na 5. Redni občni zbor HDD Jesenice, ki bo v PETEK 20.4.2018 ob 15.00 uri v ( starem-malem) VIP PROSTORU HOKEJSKE DVORANE PODMEŽAKLA na Ledarski ulici 4, na Jesenicah.

DNEVNI RED :

1. Pozdrav predsednika društva in predlog izvolitve delovnega predsedstva občnega zbora.
2. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika in potrditev dnevnega reda.
3. Sprejem poslovnika Občnega zbora in poročilo verifikacijske komisije.
4. Poročilo predsednika društva o dejavnosti društva v sezoni 2017/2018.
5. Finančno poročilo za sezono 2017/2018 in potrditev Bilance za leto 2017.
6. Poročilo nadzornega odbora društva za sezono 2017/2018.
7. Razprava na podana poročila in sprejem poročil.
8. Predstavitev kandidatov za predsednika društva in njihovih programov za mandat 2018-2022.
9. Izvolitev predsednika društva ter imenovanje podpredsednika društva na predlog novega predsednika.
10. Predstavitev kandidatov za člane upravnega odbora in njihova potrditev iz strani članov društva.
11. Imenovanje in potrditev članov nadzornega odbora.
12. Program dela društva in usmeritve za delovanje v sezoni 2018/2019.
13. Sklep o višini letne članarine za leto 2018 (predlog 20 Eur)
14. Razno

 
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvideni uri za začetek prisotnih vsaj polovica članov s plačano članarino . Članarino je potrebno nakazati na transakcijski račun društva, keteri je odprt pri Delavski hranilnici. Številka računa SI56 6100 0000 7560 818. Namen plačila; člananrina.
Pogoj za glasovalno pravico je plačana člananrina na TRR društva najkasneje do 19.4.2018. V primeru, da je ob napovedani uri začetka občnega zbora prisotnih manj kot polovica članov, delavni predsednik odredi pol urni zamik začetka, po preteku tega časa, pa Občni zbor nadaljuje z delom . Sklep je sprejet, če za predlog sklepa glasuje več kot polovica prisotnih članov.

Športni pozdrav !                                                                                                                                     Predsednik društva :
                                                                                                                                                                       ANŽE POGAČAR