V  skladu s pravili HDD SIJ Acroni Jesenice,  sklicujem in vabim na redni občni zbor HDD Jesenice, ki  bo v SREDO 30.10.2019 ob 15.00 uri  v VIP PROSTORU (1. nadstropje ) HOKEJSKE DVORANE PODMEŽAKLA na Ledarski ulici 4, na Jesenicah.

DNEVNI  RED :

 1. Pozdrav predsednika  društva  in predlog  izvolitve  delovnega  predsedstva občnega 
 2. Izvolitev verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika in potrditev  dnevnega 
 3. Sprejem poslovnika  Občnega  zbora in  poročilo  verifikacijske komisije.
 4. Poročilo predsednika  društva  o  dejavnosti  društva  v  sezoni  2018/2019.
 5. Finančno poročilo  za sezono  2018/2019 in potrditev Bilance  za  leto 
 6. Poročilo nadzornega  odbora  društva  za  sezono  2018/2019.
 7. Razprava na  podana  poročila   in sprejem  poročil.
 8. Sklep o višini letne članarine (podporni član 10 Eur, član z glasovalno pravico 20 Eur).
 9. Razno

  Občni zbor  je  sklepčen, če je ob predvideni uri za začetek prisotnih vsaj polovica članov s plačano članarino. Članarino ( 20 Eur ) je potrebno nakazati na transakcijski račun društva, kateri je odprt pri Delavski hranilnici – številka računa SI56 6100 0000 7560 818, namen plačila: članarina.  Pogoj za glasovalno pravico je plačana članarina na TRR društva najkasneje do 29.10.2019.
  V primeru, da je ob napovedani uri začetka občnega zbora prisotnih manj kot polovica članov, delavni predsednik odredi pol urni zamik začetka, po preteku tega časa pa Občni zbor nadaljuje z delom. Sklep je sprejet, če za  predlog sklepa glasuje več kot polovica prisotnih članov.

Športni  pozdrav !                                                                       Predsednik  društva: ANŽE POGAČAR